Arhiva kategorije: Pokajanje

Pa dokle više taj “kružni tok”?

Postanak 3,22 Tada reče Gospod Bog: “Eto, čovjek sad postade kao jedan od nas, tako da spoznaje, što je dobro i zlo. Da sada samo on ne pruži ruku svoju i također ne uzme s drveta života i jede i vječno živi!”

Postanak 3,23 Zato ga progna Gospod Bog iz vrta edenskog, da obrađuje zemlju, od koje je bio uzet.

Postanak 3,24 I kad je bio prognao Adama, postavi istočno od vrta edenskog kerubine s mačem ognjenim, iz kojega se vijao plamen, da čuvaju put k drvetu života.

Gordana Mišić “kružni tok” do “križa”, a dalje?

Otkrivenje 2,5      Sjeti se dakle, otkud si pao: pokaj se i ispunjavaj nekadašnja djela. Inače, ja dolazim k tebi, i ako se ne pokaješ, ja ću ukloniti tvoj svijećnjak s njegovog mjesta.

Marko 1,15 I govoreći: iziđe vrijeme i približi se carstvo Božije; pokajte se i vjerujte evanđelju.

Djela apostolska 2,38   A Petar im reče: pokajte se, i da se krstite svaki od vas u ime Isusa Hrista za oproštenje grijeha; i primićete dar svetoga Duha;

2. Korinćanima 1,22      on nas i zapečati i u srca naša dade zalog – Duha.
2.
Korinćanima 5,5 A zato nas je sazdao Bog – on koji nam dade zalog Duha

Filemonu 1,6 Nek zajedništvo tvoje vjere bude djelotvorno u spoznanju svakoga mogućeg dobra među vama poradi Krista!
2. 
Petrova 3,18 A rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen

Otkrivenje 2,16 Pokaj se dakle. Inače ja dolazim k tebi uskoro, i ja ću ih potući mačem iz svojimh usta.

 

Otkrivenje 22,20 Onaj koji potvrđuje ovo kaže: Da, ja dolazim uskoro. Amen, dođi Gospodine Isuse !

U Virovitici 05.05.2017., petak, oko 17:15h                              napisala: Gordana Mišić

A što nam je činiti do Kristova 2. dolaska?

Matej 11,28     “Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.” ~ Isus Krist

Dovoljno je samo da se s povjerenjem, cijelim bićem (umom, srcem, dušom i svom snagom svojom)
PREDAŠ STVORITELJU.
On je za nas i radi nas već SVE UČINIO na križu!

1. Petrova 3,18            Jer je i Krist jedanput za grijehe naše umro, pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu, ubijen doduše tijelom, ali oživljen Duhom.

On je taj koji će svojom Ljubavlju oblikovati naš karakter, koji će se očitovati u vidu naših djela zahvalnosti, Njemu na slavu. Ne činimo mi nešto kako bismo se svojim dobrim djelima Bogu svidjeli ili spasili.
Vjerom Mu se predajemo, a On nam daje Duha Svetog kao zalog vječnosti.
Duh Sveti nas nanovorađa, mijenja u skladu s Božjom, svetom voljom, tako da djela koja iz toga proizlaze, budu Njemu ugodna, a nama čine radost. Ako pravo činimo, vedrinom odsijevamo.

1. Ivanova 1,7 Ako li u svjetlosti hodimo, kao što je on u svijetlu, imamo zajedništvo jedan s drugim, i krv Isusa Krista, Sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha.

  1. Ivanova 1,8 Ako reknemo, da grijeha nema, sami sebe varamo, i istine nema u nama.
  2. Ivanova 1,9 Ako priznajemo grijehe svoje, vjeran je i pravedan, da nam oprosti grijehe i očisti nas od svake nepravde.

    Predajmo se svom Stvoritelju vjerom da će nas On oblikovati u osobu, koja će činiti djela Ljubavi iz zahvalnosti, a ne radi “moranja” ili straha ili brige za budućnost. Tako se Bogu ugađa i sve što tada činimo, činimo na slavu, čast i hvalu Njegova imena.

    Božja Riječ nas vodi:

Psalam 31,6    U tvoje ruke duh svoj predajem: otkupi me, Jahve, Bože vjerni.

Rimljanima 6,13          i ne predajite grijehu udova svojih za oružje nepravde, nego sebe, od mrtvih oživjele, predajte Bogu i udove svoje dajte Bogu za oružje pravednosti.

Rimljanima 6,19          Po ljudsku govorim zbog vaše ljudske slabosti: kao što nekoć predadoste udove svoje za robove nečistoći i bezakonju – do bezakonja, tako sada predajte udove svoje za robove pravednosti – do posvećenja.

1. Korinćanima 6,11   I takvi ste bili neki; ali se opraste, ali se posvetiste, ali se opravdaste u imenu Gospodina našega Isusa Krista i u Duhu Boga našega.

2. Korinćanima 4,11   Doista, mi se živi uvijek na smrt predajemo poradi Isusa da se i život Isusov očituje u našem smrtnom tijelu.

Galaćanima 2,20        Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.

1. Ivanova 4,10           U tom je ljubav, ne da smo mi ljubili Boga, nego da je on ljubio nas i poslao Sina svojega kao pomirnu žrtvu za grijehe naše.

1. Ivanova 4,11           Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge.

1. Ivanova 2,15           Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve.

1. Korinćanima 15,34 Otrijeznite se kako treba, i ne griješite, jer neki ne znadu za Boga; na sramotu vam kažem.

Zaharija 4,6    Tada mi odgovori: “To je riječ Gospodnja Zerubabelu: ‘Ne vojnom moći, NITI SILOM, NEGO DUHOM MOJIM ‘, veli Gospod nad vojskama.”

1. Solunjanima 5,23    A sam Bog mira neka vas posveti u punoj mjeri; neka se vaš duh, vaša duša i vaše tijelo posve bez prijekora sačuva za dolaska Gospodina našega Isusa Krista!

Amen!

U Virovitici 07.06.2016., utorak, 22:02h                                                          Gordana Mišić

ŠTO MI GOSPOD UČINI?!!

Da vidimo:

Luka 11, 20Ali ako ja prstom Božjim izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje.«
21»Dokle god jaki i naoružani čuva svoj stan, u miru je sav njegov posjed. 22Ali ako dođe jači od njega, svlada ga i otme mu sve njegovo oružje u koje se uzdao, a plijen razdijeli.«
23»Tko nije sa mnom, protiv mene je. I tko sa mnom ne sabire, rasipa.«
24
Ponovni pad
(Mt 12, 43–45)
»Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći spokoja. Kad ga ne nađe, rekne: ‘Vratit ću se u kuću odakle iziđoh.’ 25Došavši, nađe je pometenu i uređenu. 26Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje. Na kraju bude onomu čovjeku gore nego na početku.«

Božja Riječ sama sebe objašnjava, nije potrebna neka ljudska mudrost ili tumačenje.

Vidi se da se stih koji je izdvojen ne odnosi na “kneza ovoga svijeta (sotonu)”, nego na običnog ČOVJEKA.

Jaki i naoružani koji čuva svoj stan, je čovjek koji ima miran posjed (sotona nikada nema MIR), idemo dalje, pa vidimo u nastavku teksta da se doista radi o tome da u čovjekovu kuću (stan mirni) dolazi napasnik jači od njega (sam sotona), dakle ne radi se o tome da je sotona u miru u svom stanu, pa da njega izgoni jači od njega (Isus), kako neki tumače, nego vidimo iz daljenjg konteksta da se radi o tome da ČOVJEKA koji je imao mir u svom stanu, napada sotona, a ONDA TU DOLAZI ISUS i IZBACUJE SOTONU, koji ne zna kamo bi, pa traži pogodno mjesto da se opet nastani.
Naravno, ako čovjek iz kojeg je sotona izbačen, ne ostane u bliskoj zajednici s Isusom, onda mu se sotona ponovo uvaljuje i dovodi i svoje plaćenike u tu osobu.

A kako Isus rješava situaciju, da se sotona više ne vraća u nekog čovjeka?

Evo slučaja iz Marka!:
Marko 5, 12
Stigoše na onu stranu mora, u kraj gerazenski. 2Čim iziđe iz lađe, odmah mu iz grobnica pohiti u susret neki čovjek s nečistim duhom. 3Obitavalište je imao u grobnicama. I nitko ga više nije mogao svezati ni lancima 4jer je već često bio i okovima i lancima svezan, ali je raskinuo okove i iskidao lance i nitko ga nije mogao ukrotiti. 5Po cijele bi noći i dane u grobnicama i po brdima vikao i bio se kamenjem.
6Kad izdaleka opazi Isusa, dotrči i pokloni mu se, 7a onda u sav glas povika: »Što ti imaš sa mnom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me!« 8Jer Isus mu bijaše rekao: »Iziđi, duše nečisti, iz ovoga čovjeka!« 9Isus ga nato upita: »Kako ti je ime?« Kaže mu: »Legija mi je ime! Ima nas mnogo!« 10I uporno zaklinjaše Isusa da ih ne istjera iz onoga kraja.
11A ondje je pod brdom paslo veliko krdo svinja. 12Zaklinjahu ga dakle: »Pošalji nas u ove svinje da u njih uđemo!« 13I on im dopusti. Tada iziđoše nečisti duhovi i uđoše u svinje. I krdo od oko dvije tisuće jurnu niz obronak u more i podavi se u moru.
14Svinjari pobjegoše i razglasiše gradom i selima. A ljudi pođoše vidjeti što se dogodilo. 15Dođu Isusu. Ugledaju opsjednutoga: sjedio je obučen i zdrave pameti – on koji ih je imao legiju. I prestraše se. 16A očevici im razlagahu kako je to bilo s opsjednutim i ono o svinjama. 17Tada ga stanu moliti da ode iz njihova kraja.
18Kad je ulazio u lađu, onaj što bijaše opsjednut molio ga da bude uza nj. 19No on mu ne dopusti, nego mu reče: »Pođi kući k svojima pa im javi što ti je učinio Gospodin, kako ti se smilovao.« 20On ode i poče razglašavati po Dekapolu što mu učini Isus. I svi su se divili.

Eto problem rješen!

Čovjek koji primi Duha Svetog, rado govori o svom iskustvu, jer na taj način proslavlja Boga i privlači bližnje Božjoj ljubavi, koja se očituje kroz njega.

Upravo se jedan takav čovjek zahvaljuje svom Spasitelju na sličnom iskustvu, kakvo je opisano u priloženim stihovima iz Božje Riječi.

Amen!

Možemo li imati vječni život, ako nas ne poznaje Bog i ako mi ne poznajemo Njega?

Da vidimo što je to po Bibliji, vječni život?

Ivan 17,3         A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista.

Znači, mi moramo UPOZNATI Boga i Isusa Krista, jer to je život vječni.
A kako možemo upoznati Boga?

Ivan 12,50       I znam: zapovijed njegova jest život vječni. Što ja dakle zborim, tako zborim kako mi je rekao Otac.

Iz ovog stiha je vidljivo da čovjek treba upoznati Božje zapovijedi, jer i one jesu život vječni.
Da bi čovjek upoznao Božje zapovijedi, mora proučavati Božju Riječ (Bibliju) s vjerom.
Čovjek i vjeru prima od Boga.

Djela apostolska 15,9  Nikakve razlike nije pravio između nas i njih: vjerom očisti njihova srca.

A što je u biti ta vjera?

Hebrejima 11,1           A vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo.

Ta vjera nam je dana od Boga svima, ali nisu je i neće je svi ljudi prihvatiti. Božji dar ljudima je i sloboda izbora. Tako da Bog samo kuca na vrata našeg srca, ali ne provaljuje i ne inzistira da Ga prihvatimo (da Mu povjerujemo), ako to svojom voljom ne želimo. Bog je ljubav i On poštuje naše odluke, premda zna da ne prihvaćajući Njega, idemo u vječnu razdvojenost, odnosno drugu smrt.
Bog poštuje našu slobodnu volju, ali uporno kuca i čeka da Ga potražimo i zazovemo. On je spreman u svakom trenutku odazvati se i objaviti se. Mnogi ljudi misle da im se Bog treba objaviti kroz neku viziju ili san ili neko nadnaravno čudo, ali ne mora tako biti. Evo kako još, čovjek može primiti vjeru od Boga?:

Rimljanima 10,17        Dakle vjera je od propovijedanja, a propovijedanje riječju Kristovom.

Rimljanima 4,20          Ali pred Božjim obećanjem nije nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao davši slavu Bogu,
Judina 1,20     A vi, ljubljeni, naziđujte se svojom presvetom vjerom i molite se u Duhu Svetome!

Znači, na nama je da pozovemo Boga u svoj život tako što ćemo vjerovati da On uistinu postoji.

Hebrejima 11,6           A bez vjere nije moguće ugoditi Bogu; jer onaj, koji hoće da dođe k Bogu, valja da vjeruje, da ima Bog i da plaća onima, koji ga traže,

1. Ivanova 1,9 Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde.

Dakle, ne traži Bog od nas ono što nam i Sam ne daje. On je nama vjeran i On je taj koji će nas očistiti od naših grijeha. Nemojmo misliti da nas Bog neće prihvatiti takve kakvi jesmo (grešni i prljavi). Isus je lijepo rekao:
Ivan 12,47       Tko čuje moje riječi, ali ih ne drži, ja mu neću suditi, jer ne dođoh da sudim, nego da spasim svijet.

Rimljanima 3,23          Jer svi sagriješiše i nemaju slave Božje.

Rimljanima 5,12          Zato kao što po jednome čovjeku uđe u svijet grijeh, i po grijehu smrt, i tako smrt prijeđe na sve ljude, jer svi sagriješiše,

Rimljanima 5, 18Dakle, grijeh jednoga – svim ljudima na osudu, tako i pravednost Jednoga – svim ljudima na opravdanje, na život! 19Doista, kao što su neposluhom jednoga čovjeka mnogi postali grešnici tako će i posluhom Jednoga mnogi postati pravednici.

20A zakon nadođe da se umnoži grijeh. Ali gdje se umnožio grijeh, nadmoćno izobilova milost: 21kao što grijeh zakraljeva smrću, da tako i milost kraljuje pravednošću za život vječni po Isusu Kristu Gospodinu našemu.

Ako je tome tako, što nam onda valja činiti? Kroz stari i novi zavjet poziv svim ljudima od Boga je isti:

Ezekiel 18,32   Jer meni nije mila smrt onoga koji ima umrijeti, govori svemogući Gospod. “Obratite se i živite!”

Hošea 14,2      Uzmite sa sobom riječi pokajanja! Obratite se Gospodu i recite mu: “Oduzmi svu krivnju i umilostivi se! I mi ćemo ti žrtvovati hvalospjev usana svojih.

Joel 2,12          Ali i sada još govori Gospod: “Svim srcem obratite se k meni posteći, plačući i tugujući!”

Joel 2,13          Razderite srca svoja a ne haljine svoje! Obratite se Gospodu, Bogu svojemu, jer je on milostiv i milosrdan, dugotrpan i bogat milosrđem i požali nesreću.
Marko 1,15      Govoreći: “Vrijeme se je ispunilo, kraljevstvo je Božje blizu Obratite se i vjerujte u evanđelje!”

Djela apostolska 2,38  Petar im reče: “Obratite se, i svaki od vas neka se krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha svojih, i primit ćete dar Duha Svetoga;

Djela apostolska 3,19  Činite dakle pokajanje i obratite se, da se unište grijehi vaši, da dođu vremena okrepe od lica Gospodnjega,

A hoće li me onda Bog poznati? Kako da znam da me Bog prihvaća i želi u kraljevstvu svome za vječnost? Kako da budem siguran ili sigurna da poznajem pravog Boga koji je ujedno i Spasitelj?
Ovo su Božja obećanja:

Ivan 6, 37Svi koje mi daje Otac

doći će k meni,

i onoga tko dođe k meni

neću izbaciti;

38jer siđoh s neba

ne da vršim svoju volju,

nego volju onoga koji me posla.

39A ovo je volja onoga koji me posla:

da nikoga od onih koje mi je dao

ne izgubim,

nego da ih uskrisim u posljednji dan.

40Da, to je volja Oca mojega

da tko god vidi Sina

i vjeruje u njega,

ima život vječni

i ja da ga uskrisim u posljednji dan.«

Ivan 6, 44Nitko ne može doći k meni

ako ga ne povuče Otac koji me posla;

i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.

45Pisano je u Prorocima:

Svi će biti učenici Božji.

Tko god čuje od Oca i pouči se,

dolazi k meni.

46Ne da bi tko vidio Oca,

doli onaj koji je kod Boga;

on je vidio Oca.

47Zaista, zaista, kažem vam:

tko vjeruje, ima život vječni.

Ivan 10, 27Ovce moje slušaju glas moj;

ja ih poznajem i one idu za mnom.

28Ja im dajem život vječni

te neće propasti nikada

i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke.

29Otac moj, koji mi ih dade,

veći je od svih

i nitko ih ne može ugrabiti

iz ruke Očeve.

30Ja i Otac jedno smo.«

Ivan 16, 7No kažem vam istinu:

bolje je za vas da ja odem:

jer ako ne odem,

Branitelj neće doći k vama;

ako pak odem,

poslat ću ga k vama.

8A kad on dođe,

pokazat će svijetu

što je grijeh,

što li pravednost,

a što osuda:

9grijeh je

što ne vjeruju u mene;

10pravednost –

što odlazim k Ocu

i više me ne vidite;

11a osuda –

što je knez ovoga svijeta osuđen.

12Još vam mnogo imam kazati,

ali sada ne možete nositi.

13No kada dođe on – Duh Istine –

upućivat će vas u svu istinu;

jer neće govoriti sam od sebe,

nego će govoriti što čuje

i navješćivat će vam ono što dolazi.

14On će mene proslavljati

jer će od mojega uzimati

i navješćivati vama.

15Sve što ima Otac, moje je.

Zbog toga vam rekoh:

od mojega uzima

i – navješćivat će vama.«

Ivan 14, »Ako me ljubite,

zapovijedi ćete moje čuvati.

16I ja ću moliti Oca

i on će vam dati drugoga Branitelja

da bude s vama zauvijek:

17Duha Istine,

kojega svijet ne može primiti

jer ga ne vidi i ne poznaje.

Vi ga poznajete

jer kod vas ostaje i u vama je.

18Neću vas ostaviti kao siročad;

doći ću k vama.

19Još malo i svijet me više neće vidjeti,

no vi ćete me vidjeti

jer ja živim i vi ćete živjeti.

20U onaj ćete dan spoznati

da sam ja u Ocu svom

i vi u meni i ja u vama.

21Tko ima moje zapovijedi i čuva ih,

taj me ljubi;

a tko mene ljubi,

njega će ljubiti Otac moj

i ja ću ljubiti njega

i njemu se očitovati.«

Eto, dragi moji, jeste li sada sigurni da vas Bog poznaje i da vi poznajete Njega?

Amen!

KUKAVICAMA

Otkrivenje 21, 8Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima, vračarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt.«

Matej 10,32Tko god prizna mene pred ljudima, toga ću i ja priznati pred Ocem svojim na nebesima

Matej 10,33A tko zataji mene pred ljudima, toga ću i ja zatajiti pred Ocem svojim na nebesima.

( Matej 10,33A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima. )

Marko 8,34Tada dozva narod s učenicima i reče im: “Tko hoće da ide za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme križ svoj na sebe i neka tako ide za mnom!

Luka 9,23A svima reče: “Tko hoće da ide za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme na sebe križ svoj svaki dan i neka tako ide za mnom!“

Ivan 21,15Iza objeda reče Isus Simonu Petru: “Simone Jonin, ljubiš li me više nego ovi?” Reče mu: “Da, Gospodine, ti znaš, da te ljubim.” Reče mu: “Pasi jaganjce moje!”

Ivan 21,16Reče mu opet drugi put: “Simone Jonin, ljubiš li me?” Reče mu: “Da, Gospodine, ti znaš, da te ljubim.” Reče mu: “Pasi jaganjce moje!”

Ivan 21,17Reče mu treći put: “Simone Jonin, ljubiš li me?” Ožalosti se Petar, što mu reče po treći put: “Ljubiš li me?” i reče mu: “Gospodine, ti sve znaš, ti znaš, da te ljubim.” Reče mu Isus: “Pasi ovce moje!“

Amen!

Razgovor ugodni

25.03.2015., srijeda, 18:48h, Virovitica

Razgovor ugodni

Dobro ti veče, Oče moj nebeski!
Hvala ti na divnom danu i slobodi da ti se obratim i na ovaj način. Molim te da zapisujem pitanja koja mi jesu u glavu, a tebe molim da me vodiš Duhom Svetim kroz Tvoju Riječ da u njoj nađem odgovore. Hvala ti na suradnji! Amen!

Molim te Oče, reci mi jesam li danas zgriješila?

Odgovor iz Božje Riječi:
1. Ivanova 2,1 Dječice moja, ovo vam pišem, da ne griješite. I ako tko sagriješi, imamo zagovornika kod Oca, Isusa Krista, pravednika.

Hvala ti Oče, molim te u Duhu Tvome da mi u ime Kristovo oprostiš sve dosadašnje grijehe i da me uputiš kako da ne griješim više i ne žalostim Duha Svetog??

Božja Riječ:
Jakov 5,15       I molitva vjere pomoći će bolesniku, i podignuće ga Gospod; i ako je grijehe učinio, oprostiće mu se.
Luka 6,37        “Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se.
Marko 3,28      Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskima, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule.

Marko 3,29      No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga.

Što mi je dakle činiti?

Božja Riječ:
Mudre izreke 14,31     Tko tlači siromaha huli na stvoritelja, a časti ga tko je milostiv ubogomu.

Oče moj, vidjeh danas jednog siromaha kako kopa po smeću tražeći plastične boce da ih proda i skupi koju kunu da se prehrani. Htjedoh mu dati nešto novca, ali pobojah se da bi ga moj čin posramio i ne dadoh mu ništa. U trgovini gdje sam zatim bila, vlasnik trgovačakog lanca krade od svojih kupaca i sve je zakonito, to me jako rasrdilo. Bože moj, boli me nepravda u društvu, ali ne znam kako sama da se postavim prema svemu? Pomozi mi svojim mudrim savjetom, molim te!

Božja Riječ:
Levitski zakonik 19,35 Ne činite nepravde kod presude, kod mjere za dužinu, kod mjere za težinu, kod mjere za stvari, što se sipaju.
Ponovljeni zakon 25,16           Ta Jahvi je, Bogu tvome, odvratan tko to čini, tko god čini nepravdu.
Job 36,21        Pazi se da u nepravdu ne skreneš, jer zbog nje snađe tebe iskušenje.
Mudre izreke 22,8       Tko sije nepravdu, žanje nesreću, i šiba njegova gnjeva udarit će njega samog.
Propovjednik 3,16       Još vidim kako pod suncem umjesto pravice vlada nepravda i umjesto pravednika zločinac.

Oče moj, kada će tome doći kraj?

Božja Riječ:
Djela apostolska 1,7    On im odgovori: “Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti.

Djela apostolska 1,8    Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.

Hvala ti Oče na Tvom strpljenju i Tvojoj milosti. Molim te da se Tvoja Riječ što prije proširi po cijelom svijetu, a nama ljudima daj što više mudrosti i snage da svjedočimo u Tvoje ime i da te proslavljamo dok smo na zemlji. Hvala ti što nas voliš i trpiš sve. Hvala ti na razgovoru ugodnom.
Laku noć!

Božja Riječ:
Rimljanima 6,22          Sada pak pošto ste oslobođeni grijeha i postali sluge Božje, imate plod svoj za posvećenje, a svršetak – život vječni.
1. Petrova 4,7  Približio se svršetak svega! Osvijestite se i otrijeznite za molitvu!
Matej 24,14     “I propovijedat će se ovo evanđelje Kraljevstva po svem svijetu za svjedočanstvo svim narodima. Tada će doći svršetak.

Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M

Pravednik i nepravednik!

2. Petrova 3,
7 A sadašnja nebesa i zemlja istom su riječju pohranjena za oganj i čuvaju se za Dan suda i propasti bezbožnih ljudi. 
8Jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma: jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan.  9Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju.  10Kao tat će doći Dan Gospodnji u koji će nebesa trijeskom uminuti, počela se, užarena, raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti. 11Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi ističete u svetu življenju i pobožnosti 12iščekujući i pospješujući dolazak Dana Božjega u koji će se nebesa, zapaljena, raspasti i počela, užarena, rastaliti.  13Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva. 14Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni, u miru.  15A strpljivost Gospodina našega spasenjem smatrajte, kako vam i ljubljeni brat naš Pavao napisa po mudrosti koja mu je dana. 16Tako u svim poslanicama gdje o tome govori. U njima ima ponešto nerazumljivo, što neupućeni i nepostojani iskrivljuju, kao i ostala Pisma – sebi na propast.

A da li će se SVI POKAJATI?

Rimljanima 11,32 Jer je Bog zatvorio sve u nepokornost, da se smiluje svima.

 Bog se SVIMA SMILOVAO, ali neće Ga SVI PRIHVATITI.

 Djela apostolska 3, 13Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi slugu svoga, Isusa kojega vi predadoste i kojega se odrekoste pred Pilatom kad već bijaše odlučio pustiti ga. 14VI SE ODREKOSTE SVECA I PRAVEDNIKA, a izmoliste da vam se daruje ubojica. 15Začetnika života ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih, čemu smo mi svjedoci.« 16»I po vjeri u njegovo ime, to je ime dalo snagu ovomu kojega gledate i poznate: vjera u njega vratila je ovomu potpuno zdravlje naočigled vas sviju.«

 Djela apostolska 3, 26Vama najprije podiže Bog Slugu svoga i posla ga blagoslivljati vas da se svatko obrati od opačina svojih.«

 Znači Bog se jest smilovao SVIMA, ali Njegovu milost mnogi ne prepoznaše, mnogi odbaciše, mnogi ne prigrliše, mnogi se ne pokajaše od djela svojih.

Bog neće dovijeka čekati na pokajanje sviju, jer lijepo je rekao:

 Daniel 12,10 Mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati; a bezbožnici će i dalje biti bezbožni; bezbožnici se neće urazumjeti, a umnici će razumjeti.

Otkrivenje 9, 20Ipak, preostali ljudi, što ne poginuše od tih zála, ne obratiše se od djela ruku svojih, da se više ne klanjaju zlodusima i kumirima – ni zlatnima, ni srebrnima, ni mjedenima, ni kamenima, ni drvenima koji niti vide niti čuju nit hodaju – 21i ne obratiše se od svojih ubojstava ni od svojih čaranja ni od svoga bluda niti od svojih krađa.

 Otkrivenje 22,11 Nepravednik neka samo i dalje čini nepravdu! Okaljan neka se i dalje kalja! Pravednik neka i dalje živi pravedno! Svet neka se i dalje posvećuje!

Amen! ♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Zašto se Bog pokajao, ako znamo da je bezgrešan?

Postanak 6,6   Jahve se pokaja i u svom srcu ražalosti što je načinio čovjeka na zemlji.

Postanak 6,7   Reče Jahve: “Ljude koje sam stvorio izbrisat ću s lica zemlje – od čovjeka do zvijeri, puzavce i ptice u zraku – jer sam se pokajao što sam ih napravio.

Postanak 6,8   Ali je Noa našao milost u očima Jahvinim.
Postanak 6, 12 I kad je Bog vidio kako se zemlja iskvarila – ta svako se biće na zemlji izopačilo – 13reče Bog Noi: »Odlučio sam da bude kraj svim bićima jer se zemlja napunila opačinom; i, evo, uništit ću ih zajedno sa zemljom.

Bog se ražalostio zbog toga što je ljubio svako svoje stvorenje, a ono nije željelo tu ljubav. Bog je prije svega ljubav i žalostiv je i SPOR JE NA GNJEV, zato je unaprijed imao rješenje za ljudsku grešnost, da nebi zauvijek ostali u grijehu, Bog je imao plan spasenja:

 Ivan 3,16Jer je Bog tako ljubio svijet, da je predao svojega jedinorođenog Sina, da svaki, koji vjeruje u njega, ne pogine, nego ima život vječni.

Ivan 13,1Bilo je pred blagdan Pashe. Isus je znao, da mu je došao čas, da ide s ovoga svijeta k Ocu. Tada on, koji je ljubio svoje, što su bili na svijetu, izrazi svoju ljubav do kraja.

Ivan 17,23Ja u njima i ti u meni; da budu sasvim u jedno, i da spozna svijet, da si me ti poslao i da si ih ljubio, kao što si mene ljubio.

Ivan 17,24Oče, hoću, da oni, koje si mi dao, budu s menom, gdjesam ja, da vide slavu moju, koju si mi dao, jer si me ljubio prije postanja svijeta.

 Božja žalost se pretvara u radost svaki put kad se jedna zalutala ovčica vrati stadu i tada je veselje na nebu:

 Luka 15,7Kažem vam, tako će nanebu biti veća radost zbog jednog obraćena grešnika nego li zbog devedeset i devet pravednika kojima ne treba obraćenja.

Sotona je optuživao braću, pa i samog Isusa zbog grijeha cijelog svijeta koji je preuzeo na sebe, pa se mislilo da nema rješenja za nastalu situaciju. Bog je imao krivicu cijelog svijeta NA SEBI i sotona Ga je optuživao, ali Janje Božje je ipak bilo DOSTOJNO, jer NIJE ZGRIJEŠILO, mada je na sebe preuzelo krivicu i grijeh cijelog svijeta. On je ipak ostao ČIST. NEVINA KRV ČISTI OD GRIJEHA SVAKOG TKO PRIZNAJE DA JE JAGANJCE BOŽJE DOSTOJNO.

Tako je Bog sprao “krivnju” zbog koje Ga je sotona optuživao. Znači, NIJE BOG SAGRIJEŠIO, ali je bio pod teretom grijeha cijeloga svijeta. Radi toga je sotona tražio da najprije Bog plati. Bog je dao sebe radi nas na križu Golgote i na križu je Kristovom žrtvom pobjeđen sotona.

Smrt će biti pobijeđena kad :

 1. Korinćanima 15, 54 A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt. 55Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj? 56Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha Zakon. 57A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!

 Krist je radi nas podnio prokletstvo:

Galaćanima 3,13Krist nas je otkupio od prokletstva zakona, jer je za nas postao prokletstvo; jer je pisano: “Proklet svaki, koji visi na drvetu.”

 Otkrivenje 5, 2I vidjeh snažna anđela gdje iza glasa proglašuje: »Tko je dostojan otvoriti knjigu i otpečatiti pečate njezine?« 3I nitko – ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom – nije mogao otvoriti knjige i pogledati u nju. 4Briznem u plač jer se nitko ne nađe dostojan otvoriti knjigu i pogledati u nju. 5A jedan od starješina reče: »Ne plači! Evo, pobijedi Lav iz plemena Judina, Korijen Davidov, on će otvoriti knjigu i sedam pečata njezinih.«

 Otkrivenje 5, 11 I vidjeh, i začuh glas anđela mnogih uokolo prijestolja, i bića i starješina. Bijaše ih namirijade mirijada i tisuće tisuća. 12Klicahu iza glasa:»Dostojan je zaklani Jaganjac primiti moć, i bogatstvo, i mudrost, i snagu, i čast, i slavu, i blagoslov!«

13I začujem: sve stvorenje, i na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i u moru – sve na njima i u njima govori:»Onomu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu blagoslov i čast, i slava i vlast u vijeke vjekova!«

 Tako divnog i požrtvovnog Boga stvarno treba LJUBITI CIJELIM BIĆEM.
Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.