Postoji li DEKALOG u Novom zavjetu?

Pogledajno zajedno:
Dekalog u Starom zavjetu se nalazi u knjgama Izlazak 20, 1.-17.
i u knjizi Ponovljeni zakon 5, 6.-21.
(provjerite)
Sada izdvajam stihove iz Novog zavjeta kao paralelu za svaku od deset Božjih zapovijedi:

1. Kada je Isus odgovorio sotoni koji Ga je iskušavao:
Matej 4,10 
Tada mu reče Isus: “Odlazi, Sotono! Ta pisano je: Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!

2. Učenik Ivan se i apostoli se obraćaju  narodu:
1. Ivanova 5,21    
Dječice, klonite se idola!
Djela apostolska 17,29
“Ako smo dakle rod Božji, ne smijemo smatrati da je božanstvo slično zlatu, srebru ili kamenu, liku isklesanu umijećem i maštom ljudskom.

3. Apostol Pavle u poslanici Timoteju:
1. Timoteju 6,1     
Robovi, koji su god pod jarmom, neka smatraju svoje gospodare vrijednima svake časti, da se ne huli na ime Božje i na nauku.

4. Apostol Pavle Hebrejima kroz poslanicu:
Hebrejima 4,4     
Rekao je doista negdje o sedmom danu ovako: I počinu Bog sedmoga dana od svih djela svojih.
Hebrejima 4,9     
Dakle: preostaje neki subotni počinak narodu Božjemu!

Hebrejima 4,10   
Zaista, tko uđe u njegov počinak, počinuo je od djela svojih kao ono i Bog od svojih.

5. Isus odgovara mladiću:
Matej 19,16           
I gle, pristupi mu netko i reče: “Učitelju, koje mi je dobro činiti da imam život vječni?

Matej 19,17
A on mu reče: “Što me pitaš o dobrome? Jedan je samo dobar! Ali ako hoćeš u život ući, čuvaj zapovijedi.

Matej 19,19           
Poštuj oca i majku! I ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga!

6. Poslanica Rimljanima (znači poganima)
Rimljanima 13,9
Uistinu: Ne čini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne poželi! i ima li koja druga zapovijed, sažeta je u ovoj riječi: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.

7.  Isus nabraja:
  Matej 19,18         
Upita ga: “Koje?” A Isus reče: Ne ubij!
Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno!
 
8. Isus nabraja:
Matej 19,18           
Upita ga: “Koje?” A Isus reče: Ne ubij!
Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno!

9. Isus nabraja:
Matej 19,18           
Upita ga: “Koje?” A Isus reče: Ne ubij!
Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno!

10. Poslanica Rimljanima ponavlja:
Rimljanima 13,9
Uistinu: Ne čini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi!
Ne poželi!
i ima li koja druga zapovijed, sažeta je u ovoj riječi:
Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.

Rimljanima 7,7   
Što ćemo dakle reći? Je li Zakon grijeh? Nipošto! Nego: grijeha ne spoznah doli po Zakonu jer za požudu ne bih znao da Zakon nije govorio: Ne poželi!

Zaključak:
Rimljanima 7,12 
Tako: Zakon je svet, i zapovijed  je sveta, i pravedna, i dobra.
Rimljanima 13,10          
Ljubav bližnjemu zla ne čini. Punina dakle Zakona  jest ljubav.
Rimljanima 13,8
Nikomu ništa ne dugujte,
osim da jedni druge ljubite.
Jer tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon.
1. Timoteju 1,19   
Imajući vjeru i dobru savjest,
koju neki odbacivši postadoše brodolomci u vjeri;
1. Timoteju 1,8

A mi znamo da je Zakon dobar ako se tko njime služi zakonito,

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *