Arhiva kategorije: suočavanje s Istinom

Što nam ISUS KRIST DANAS PORUČUJE?

Hebrejima 

Hebrejima 1,1 Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima;
Hebrejima 1,2 konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu. Njega postavi baštinikom svega; Njega po kome sazda svjetove.
1,13 Za koga pak od anđela ikad reče: Sjedi mi zdesna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim!
Hebrejima 1,14 Svi ti zar nisu služnički duhovi što se šalju služiti za one koji imaju baštiniti spasenje?

 

JAGANJAC PRIMA (moć, bogatstvo, mudrost, snagu, čast, slavu, blagoslov) Otkrivenje 5,12
Otkrivenje 5,13 (blagoslov, čast, slava, vlast)
Otkrivenje18.1 (snaga, moć, svjetost)
Otkrivenje 19,1
mnoštvo na nebu “ALELUJA”:”Spasenje, slava, moć, pripadaju našem Bogu, jer su ‘istiniti’ i ‘pravedni’ NJEGOVI sudovi!…..
.
..
..
“Bogu se pokloni 
PROROČKI JE DUH , zapravo, SVJEDOČANSTVO ISUSOVO.

what’s next?

KRISTOV DOLAZAK

2,1Zato treba da mi svesrdnije prianjamo uz ono što čusmo da ne bismo promašili.Hebrejima 2,2Jer ako je riječ po anđelima izrečena bila čvrsta te je svaki prijestup i neposluh primio pravednu plaću,Hebrejima 2,3kako li ćemo mi umaći ako zanemarimo toliko spasenje? Spasenje koje je počeo propovijedati Gospodin, koje su nam potvrdili slušatelji,Hebrejima 2,4a suposvjedočio Bog znamenjima i čudesima, najrazličitijim silnim djelima i darivanjima Duha Svetoga po svojoj volji.Hebrejima 2,5Nije doista anđelima podložio budući svijet o kojem govorimo.Hebrejima 2,6Netko negdje posvjedoči: Što je čovjek da ga se spominješ, sin čovječji te ga pohađaš.Hebrejima 2,7Ti ga tek za malo učini manjim od anđela, slavom i časti njega ovjenča,Hebrejima 2,8njemu pod noge sve podloži. Kad mu, doista, sve podloži, ništa ne ostavi što mu ne bi bilo podloženo. Sad još ne vidimo da mu je sve podloženo,Hebrejima 2,9ali Njega, za malo manjeg od anđela, Isusa, vidimo zbog pretrpljene smrti slavom i časti ovjenčana da milošću Božjom bude svakome na korist što je on smrt okusio.Hebrejima 2,10Dolikovalo je doista da Onaj radi kojega je sve i po kojemu je sve – kako bi mnoge sinove priveo k slavi – po patnjama do savršenstva dovede Početnika njihova spasenja.Hebrejima 2,11Ta i Posvetitelj i posvećeni – svi su od jednoga! Zato se on i ne stidi zvati ih braćom,Hebrejima 2,12kad veli: Braći ću svojoj naviještat ime tvoje, hvalit ću te usred zbora.Hebrejima 2,13I još: Ja ću se u njega uzdati, i još: Evo, ja i djeca koju mi Bog dade.Hebrejima 2,14Pa budući da djeca imaju zajedničku krv i meso, i sam on tako postade u tome sudionikom da smrću obeskrijepi onoga koji imaše moć smrti, to jest đavla,Hebrejima 2,15pa oslobodi one koji – od straha pred smrću – kroza sav život bijahu podložni ropstvu.Hebrejima 2,16Ta ne zauzima se dašto za anđele, nego se zauzima za potomstvo Abrahamovo.Hebrejima 2,17Stoga je trebalo da u svemu postane braći sličan, da milosrdan bude i ovjerovljen Veliki svećenik u odnosu prema Bogu kako bi okajavao grijehe naroda.Hebrejima 2,18Doista, u čemu je iskušan trpio, može iskušavanima pomoći…..


i tko se god ne nađe “upisan u knjizi života”, bi bačen u ognjeno jezero.

….

“Ove su riječi pouzdane i istinite; Gospodin Bog koji nadahnjuje proroke, posla svog anđela da pokaže njegovim slugama ‘što se ima ‘ uskoro’dogoditi’.
Pazite!
Dolazim uskoro!
Blago onomu koji vrši proročanske riječi ove knjige!”
tipkano iz BIBILIJE:
(poglavlje ZAVRŠETAK biblija Kršćanska sadašnjost Marulićev trg 14 ZAGREB 1997)

BIBLIJSKI OSVRTI NA PISANJA IGORA LORENCINA

(tko je Igor Lorencin?)
Evo:
„Lecturer of New Testament Studies u Theologische Hochschule Friedensau

Prošlo radno mjesto: Dekan – Academic Dean u Adventističko teološko visoko učilište

Prošlo radno mjesto: Pastor u Kršćanska adventistička crkva – adventisti.hr

Prošlo radno mjesto: Associate Dean u Adventistički Teološki Fakultet

Prošlo radno mjesto: Pastor u Illinois Conference of Seventh-day Adventists

Obrazovanje: Biblical Studies – New Testament na Andrews University

Obrazovanje: Theology na Theologische Hochschule Friedensau

Živi u mjestu Friedensau, Sachsen-Anhalt, Germany“~ (s njegovog facebook profila)

Da vidimo
koliko je Lorencinovo pisanje i njegova „naobrazba“ UDALJENA OD BIBLIJE?

Ellen G. White se nadahnuto nadovezuje na cjelokupnu biblijsku objavu kad kaže: “Od svih Božjih neograničenih sredstava, On je dao sve. Tri sile koje predstavljaju Božanstvo — Otac, Sin i Sveti Duh — obvezale su se sprovesti Božji plan spasenja ljudskog roda. Gospodin je toliko cjelovito angažirao nebeski svijet u djelu spasenja.” (Ms 139-1907.10)
~ Igor Lorencin (na svom blogu „blog.dnevnik.hr/lorencin“ )

„tri sile“???

BIBLIJA

 Matej 22,29     Odgovori im Isus: “U zabludi ste jer ne razumijete Pisama ni sile Božje.!

Marko 12,24    Reče im Isus: “Niste li u zabludi zbog toga što ne razumijete Pisama ni sile Božje?“

Rimljanima 1,20     Jer što se na njemu ne može vidjeti, od postanja svijeta moglo se je spoznati i vidjeti na stvorenjima, i njegova vječna sila i božanstvo, te nemaju izgovora.

„NJEGOVA VJEČNA SILA I BOŽANSTVO“!!!!!!!
gdje tu Elena nađe „tri sile“?? JEDAN JE BOG, JEDNA VJEČNA SILA I BOŽANSTVO!

Korinćanima 1,18   Uistinu, besjeda o križu ludost je onima koji propadaju, a nama spašenicima sila je Božja.

Luka 22,69      No od sada će Sin Čovječji sjedjeti zdesna Sile Božje.

„SILA BOŽJA“!!! JEDNA, a ne „tri sile“, kako piše Elena.

A neke druge „sile“ su ove:

 Djela apostolska apostolska 26,9         “Pa i ja sam nekoć smatrao da mi se svim silama boriti protiv imena Isusa Nazarećanina.“

Pavle se pokušavao „svim silama boriti“ protiv Krista! NIJE USPIO, dok nije primio KRISTA!

 Rimljanima

8,37 U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi.

Rimljanima 8,38    Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile,

Rimljanima 8,39    ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.

IMA POKUŠAJA „NEKIH SILA“ da vjernika rastave od BOŽJE SILE LJUBAVI, ali NEĆE MOĆI!

“Njegove misli nisu nase misli (Izaija 55,8).”~ Igor Lorencin (na facebook profilu)

KOME SE OBRAĆA IZAIJA?

BEZBOŽNICIMA; A NE VJERNICIMA!

Izaija 55,6 Tražite Jahvu dok se može naći, zovite ga dok je blizu!

Izaija 55,7 Nek` bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek` se vrati Gospodu, koji će mu se smilovati, k Bogu našem jer je velikodušan u praštanju.

Izaija 55,8 “Jer misli vaše nisu moje misli i puti moji nisu vaši puti,” riječ je Jahvina.

A VIDI ŠTO KAŽE BOŽJA RIJEČ ZA VJERNIKE?!!!

Rimljanima 11,34 Doista, tko spozna misao Gospodnju, tko li mu bi savjetnikom?

Korinćanima 2,9 Nego, kako je pisano: Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube.

  1. Korinćanima 2,10 A nama to Bog objavi po Duhu jer Duh sve proniče, i dubine Božje.
  2. Korinćanima 2,11 Jer tko od ljudi zna što je u čovjeku osim duha čovječjega u njemu? Tako i što je u Bogu, nitko ne zna osim Duha Božjega.
  3. Korinćanima 2,12 A mi, mi ne primismo duha svijeta, nego Duha koji je od Boga da znamo čime nas je obdario Bog.
  4. Korinćanima 2,13 To i navješćujemo, ne naučenim riječima čovječje mudrosti, nego naukom Duha izlažući duhovno duhovnima.
  5. Korinćanima 2,14 Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega; njemu je to ludost i ne može spoznati jer po Duhu valja prosuđivati.
  6. Korinćanima 2,15 Duhovan pak prosuđuje sve, a njega nitko ne prosuđuje.
  7. Korinćanima 2,16 Jer tko spozna misao Gospodnju, tko da ga pouči? A mi imamo misao Kristovu.

Rimljanima 12,16 Budite jedne misli među sobom; ne mislite o visokim stvarima, nego se držite niskih! Ne držite sami sebe mudrima!

Filipljanima 3,15 Koji smo god dakle savršeni, mislimo ovo, i ako što drukčije mislite, i ovo će vam Bog otkriti.

„Taj Bog koji je nekoć djelovao kroz Abrahama, Mojsija i iskazao se u svojoj punini u Isusu Kristu ima budućnosti za ovaj svijet, a Njegova buduća djela bit će u kontinuitetu s Njegovim ranijim djelima.“ ~ Igor Lorencin (na svom blogu)

BUDUĆNOST ZA OVAJ SVIJET???

EVO JE!
1. Ivanova 2,17       
I svijet prolazi i požuda njegova; a tko čini volju Božju, ostaje dovijeka.

1. Korinćanima 7,31       
I koji uživaju ovaj svijet, kao da ga ne uživaju; jer prolazi obličje ovoga svijeta.

1. Ivanova  2,8        
A opet, novu vam zapovijed pišem – obistinjuje se u njemu i vama – jer tama prolazi, svjetlost istinita već svijetli.

Matej 5,18       
Jer zaista, kažem vam:
Dok stoji nebo i zemlja,
neće nestati nijedne crtice slova ili točke iz zakona,
dok se sve ne ispuni.

Otkrivenje 10,7      
Nego – u dane kad se oglasi sedmi anđeo,
čim zatrubi,
dovršit će se otajstvo Božje
kao što on to navijesti slugama svojim prorocima.

2. Petrova 3,9- 13. 
Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju.

Kao tat će doći Dan Gospodnji u koji će nebesa trijeskom uminuti, počela se, užarena, raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti.

Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi ističete u svetu življenju i pobožnosti iščekujući i pospješujući dolazak Dana Božjega u koji će se nebesa, zapaljena, raspasti i počela, užarena, rastaliti.

Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva.

U Virovitici, ponedjeljak, oko 04:30h, 09.12.2019., napisala Gordana Mišić.