Arhiva oznaka: Stvoritelj

Sačuvana milost

“Iz daljine mu se Jahve ukaza:
Ljubavlju vječnom
ljubim te,
zato ti sačuvah milost.
Nijeste li čitali,
da je stvoritelj u početku
stvorio čovjeka
kao muža i ženu
i rekao:
U početku stvorenja stvorio je Bog
čovjeka
kao muža i ženu…”

(iz Biblije ~ Jeremija 31,3…, Matej 19,5…, Marko 10,6…,)

napisala: Gordana Mišić, dana Gospodnjeg 24.09.2016., 13:48h, subota u Virovitici

https://files.acrobat.com/a/preview/c277424a-5792-4d28-b97f-5127d0d2b996

Tko će ostvariti Božji naum?

Mihej 4,6 U onaj dan – proročanstvo GOSPODOVO – ja ću prikupiti ono što hrama, ja ću ujediniti ono što je raspršeno, ono što sam izmučio.

 

Tu piše da će to učiniti BOG, a ne neka ljudska organizacija na zemlji.

 

Kad bi bilo moguće da neka ljudska organizacija na zemlji ujedinji sva stvorenja, onda Isus nije trebao umrijeti.

Evo dokaza:

 

Ivan 11, 51To ne reče sam od sebe, nego kao veliki svećenik one godine prorokova da Isus ima umrijeti za narod; 52ali ne samo za narod nego i zato da raspršene sinove Božje skupi u jedno.

 

1. Korinćanima 6, 17A tko prione uz Gospodina, jedan je duh.

 

Efežanima 1, 9obznanivši nam otajstvo svoje volje

po dobrohotnom naumu svojem

što ga prije u njemu zasnova

10da se provede punina vremenâ:

uglaviti u Kristu

sve – na nebesima i na zemlji.

 

Dakle, koja to zemaljska organizacija može UGLAVITI U KRISTU SVE, NA NEBESIMA I NA ZEMLJI?
Tako nešto ne postoji na zemlji i jasno je da jedino Stvoritelj može to učiniti!
Amen!

Stvoritelj i Njegova stvorenja!

1. Korinćanima 13,11
Kad bijah nejače, govorah kao nejače, mišljah kao nejače, rasuđivah kao nejače. A kad postadoh zreo čovjek, odbacih ono nejačko.
1. Korinćanima 13,12
Doista, sada gledamo kroza zrcalo, u zagonetki, a tada – licem u lice! Sada spoznajem djelomično, a tada ću spoznati savršeno, kao što sam i spoznat!
1. Korinćanima 13,13
A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali najveća je među njima ljubav.

Nismo mi Bog, nego je Bog u nama I mi smo u Njemu. Samo je jedan Bog, a mi smo Njegova stvorenja, jer smo stvoreni. Bog je Bog I On nije stvoren, jer postoji oduvijek I zauvijek u vječnosti. Čovjek je stvoren na sliku Božju, ali čovjek ma koliko želio, ne može postati Bog, jer Bog se ne postaje. Bog JEST! Da bimso mi bivstvovali, trebamo biti U BOGU I trebamo imati u sebi Boga. Prema tome, čovjek sada samo gleda u zagonetki kroz ogledalo, a kada dođe Bog po svoju djecu, onda ćemo Ga gledati, licem u lice, bez zagonetke ćemo znati da je On JEDAN JEDINI BOG, a mi smo Njegova stvorenja koja neizmjerno voli.

Ivan 14,20       U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama.


Amen!

Božja otkrivenja!

Psalam 19, 2Nebesa slavu Božju kazuju,
naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.

Rimljanima 2, 14Ta kad se god pogani, koji nemaju Zakona, po naravi drže Zakona, i nemajući Zakona, oni su sami sebi Zakon: 15pokazuju da je ono što Zakon nalaže upisano u srcima njihovim. O tom svjedoči i njihova savjest, a i prosuđivanja kojima se među sobom optužuju ili brane.

Ako je po naravi, ne može biti da čine sami od sebe. Jer ljudska narav je grešna. Lijepo je objašnjeno u tekstu koji si ti lazare izostavio da je ZAKON UPISAN U SRCIMA NJIHOVIM, pa onda zato njihova savjet može svjedočiti, (da nije tako savjest nebi imala šta svjedočiti osim grešnosti). Bog upisuje u naša srca svoj zakon (ne moramo imati pisani zakon, ako nam ga je Bog već upisao u srca.

A znamo da je tako, jer je tako rekao:

Jeremija 31,33 “Ne, ovo će biti zavjet, što ću ga učiniti s kućom Izraelovom poslije onih dana”, govori Gospod: “Stavit ću zakon svoj u srce njihovo i upisati ga u dušu njihovu. Tako ću biti Bog njihov, i oni će biti narod moj.

Hebrejima 8,10 Nego, ovo je Savez kojim ću se svezati s domom Izraelovim nakon ovih dana – govori Gospodin: Zakone ću svoje staviti u dušu njihovu i upisati ih u njihova srca. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj.

Hebrejima 10,16 “Ovo je Savez kojim ću se svezati s njima nakon ovih dana”, Gospodin govori: “Zakone ću svoje staviti u njihova srca i upisati ih u dušu njihovu.

Dakle samo onaj tko ima ZAKON BOŽJI OD BOGA UPISAN U SRCE, taj može svjedočiti preko svoje savjesti, jer je onda njegova savjest ispunjena Svetim Duhom, a ne grešnom prirodom.

Da preko savjesti u kojoj prebiva Duh Sveti, a ne preko grešne ljudske savjesti.

Naučna istraživanja pokazuju da je čeoni režanj mozga centar za duhovnost, moral i volju!

Kojim testom je to naučno dokazano?
Duhovnost je beskonačna i nemjerljiva, ne može ju se ograničavati mjestom. Tako da tko god da je napisao ovako nešto, nema pojma šta je u biti mjerio i pokazao? Nauka nema odgovore na pitanja na koja ima samo Bog. Oslanjati se na naučna istraživanja, je jako nesiguran teren.

Psalam 118,8 Bolje je uzdati se u Gospoda, nego se oslanjati na čovjeka.

Koristiti priručnike uz Božju Riječ je samo pokazatelj nepovjerenja u Božje vodstvo, silu i moć i oslanjanje na ljude, a Bog nam savjetuje da to ne činimo.

Ne može se dvojci Gospodara služiti. Oslonimo se na Boga i prepustimo Mu puteve svoje i On će ih izravnati!

Čelo ima snažnu simboliku u Biblji! Na njemu će pisati ime Božje!

Jeremija 10,21 Da, pastiri pamet izgubiše: ne tražiše Jahve. Zato ih sreća ne prati i sva se stada raspršiše.

Luka 24,45 Tada im otvori pamet da razumiju Pisma.

Ivan 14,26 Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.

Imanuel Kant:”Dvije me stvari sve više zadivljuju i potiču na razmišljanje, zvjezdano nebo nadamnom i moralni zakon u meni!”

I mene Imanuele! J

Ništa ne dodavati, niti oduzimati Božjoj Riječi koja sama sebe tumači silom i snagom kojom je i pisana, a to je Duh Sveti. (66 knjiga Biblije su Božji autoritet na zemlji).

Da li je Isus Krist savršeno otkrivenje Boga?

Kološanima 2, 9.Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva; te ste i vi 10ispunjeni u njemu, koji je glava svakoga Vrhovništva i Vlasti.
11U njemu ste i obrezani obrezanjem nerukotvorenim – svukoste tijelo puteno – obrezanjem Kristovim: 12s njime suukopani u krštenju, u njemu ste i suuskrsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih.

Da je Isus Krist savršeno otkrivenje Boga, zar bi nam onda On slao Duha Svetog da nas uvede u svu Istinu? Ako je Isus Krist put, Istina i život, onda Sin koji sjede Ocu zdesna na nebu šalje Duha Svetog da nam objavi Istinu koja će nas opet dovesti do Oca (život).

Efežanima 1,17 Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati;
Efežanima 3,19 te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje.
Ivan 17,3 A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista.

Da li Bog stvara IZ NIČEGA?

Job 9,7 Na njegovu zapovijed sunce se ne diže, on stavlja zvijezde pod pečate.

Postanak 1,3 I reče Bog: “Neka bude svjetlost!” I bi svjetlost.

Bog je RIJEČ, On stvara kroz tu Riječ i ne možemo reći da Stvara iz ničega.

Ivan 1,U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga
i Riječ bijaše Bog.
2Ona bijaše u početku u Boga.
3Sve postade po njoj
i bez nje ne postade ništa.
Svemu što postade
4u njoj bijaše život
i život bijaše ljudima svjetlo;
5i svjetlo u tami svijetli
i tama ga ne obuze.

Dakle, ako Bog kaže da SVE POSTADE PO RIJEČI, onda je hula na Boga, ako se kaže da Bog stvara ex nihilo., (iz ničega). BOG JE BOG, a ne može biti ništa (nihilo).
BOG JEST LJUBAV, ne samo da ima ljubav. On i nama daje tu svoju ljubav (sebe znači) u nas ugrađuje, ne da bismo mi nešto imali ili posjedovali, već da bi ON kao ta ljubav činio kroz nas djela ljubavi. Imati ljubav, nije isto što i BITI LJUBAV.

Isus Krist je utjelovljenje Božje koje nas uvodi u spoznaju TKO je naš Bog. Znači ne upućuju sva Božja otkrivenja samo na Isusa Krista (utjelovljenog), jer bi to bilo ograničavanje Boga koji je beskonačan i koji je DUH. Isus Krist je glava tijelu koje čine ljudi koji Svetog Duha prihvate, a to sveukupno jest u Ocu koji je glava Isusu Kristu.

Ivan 14,28 Čuli ste, da vam ja rekoh: ‘Ja odlazim, i doći ću k vama. Kad biste me ljubili, onda biste se radovali, što idem k Ocu, jer je Otac veći od mene.

Otac nije samo utjelovljeni Sin, nego je veći od utjelovljenog Sina (dok je Sin na zemlji bio)

Ivan 17,22 I slavu, koju si mi dao, ja dadoh njima, da budu jedno, kao što smo i mi jedno:

Duh Sveti je danas poveznica između zemlje i neba.

Ivan 14,10 Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim: Otac koji prebiva u meni čini djela svoja.

Ivan 14,20 U onaj dan spoznat ćete, da sam ja u Ocu svojemu, i vi u meni, i ja u vama.

Kao što već rekoh, Isus nam je posalo Duha Svetog da nas uvede u SVU ISTINU.

Samo VJEROM koja je također DAR OD BOGA, možemo uzvjerovati i pokrstiti se, pa onda možemo reći da nas je vjera spasla. Za vjerne sluge Božje, koji pokažu svijetu Svjetlost koju je On ugradio u njih, to je radost, sreća, zadovoljstvo i ispunjenost ljubavlju.

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.