Arhiva oznaka: ženidba

Bježite od bludnosti!

 1. Korinćanima 6,18

Bježite od bludnosti!
Svaki grijeh koji učini čovjek, izvan tijela je,
a bludnik griješi protiv svojega tijela.

1. Korinćanima 6,16       
Ili zar ne znate: tko uz bludnicu prione, jedno je tijelo?
Jer veli se: Bit će njih dvoje jedno tijelo.

 1. Korinćanima 6,19
  Ili zar ne znate?
  Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama,
  koga imate od Boga, te niste svoji.

Hebrejima 13,4      
Ženidba neka bude u časti u sviju i postelja neokaljana!
Jer bludnicima će i preljubnicima suditi Bog.

 1. Petrova 4,5
  Polagat će oni račun Onomu tko je već spreman suditi žive i mrtve.

  1. Solunjanima 4,3
  Doista, ovo je volja Božja:
  vaše posvećenje – da se uzdržavate od bludnosti,

  1. Korinćanima 7,2
  Ipak, zbog bludnosti, neka svaki ima svoju ženu
  i svaka neka ima svoga muža.

  1. Korinćanima 7,9         
  Ako li se ne mogu uzdržati, neka se žene, udaju.
  Jer bolje je ženiti se negoli izgarati.

  1. Korinćanima 7,15       
  Ako li se nevjernik hoće rastaviti, neka se rastavi;
  brat ili sestra u takvim prilikama nisu vezani:
  ta na mir nas je pozvao Bog.

  Propovjednik 12,13-14

Čujmo svemu završnu riječ:

“Boj se Boga, izvršuj njegove zapovijedi, jer – to je sav čovjek.

Jer sva će skrivena djela, bila dobra ili zla, Bog izvesti na sud.”

20.02.2019., srijeda, oko 22h,  u Virovitici,
napisala: Gordana Mišić

Dozvoljava li Bog sklapanje braka između osoba različite vjere?

Što Pismo o tome naučava?

Prvo se zapitajmo što podrazumijevamo pod pojmom “različite vjere”?

Mislimo li na biblijsku definiciju pojma “vjera” ili na uvriježeno mišljenje da su danas vjere ono što ispovijedaju određene crkvene institucije, poput vjernika npr. crkve Katolika, Pravoslavaca, Evangelista, Islamista, Židova, … itd.?!!

Bog je jasno rekao što On smatra pravom vjerom i objasnio nam je što je bila vjera Isusova.
Ne misli se da je po prirodnom rođenju rođen u obitelji Židova, već po rođenju Duhom Svetim.

Bog je jasno naglasio da u Njegovo kraljevstvo mogu ući samo NANOVOROĐENE osobe.
To treba shvatiti, pa će biti jasnije, što Bog odobrava, a što nam ne savjetuje ili savjetuje da činimo?!
Bog nikoga ne primorava ni našto, On nam savjetuje, On nam je dao ZAPOVIJEDI kao orjentir, što je za Njega grijeh, pa svatko od nas može vidjeti, gdje je u odnosu prema Bogu?!

Mnogo je stihova koji razlučuju Božju djecu, od stvorenja čiji je otac sotona (otac laži).

Tko god ustraje na laži i gradi vjerovanje na laži, a ne na Istini, taj nema pravi Put koji vodi u Život vječni.
Znači, tko nema Isusa Krista, taj “kuću” ne gradi na “stijeni”, već je gradi “na pijesku”,
a takva “kuća” neće moći opstati za vječnost, sve i da se održi na Zemlji.

Osoba koja želi živjeti na Božju slavu, neće birati za bračnog druga osobu, koja tako nešto ne želi ili se tome suprotstavlja. To je suština! Tko ne mari za Boga, već je vođen vlastitim interesima  ili požudom tijela, taj neće gledati ni da li osoba s kojom će živjeti, mari za Boga. Isto tako čine i licemjerne osobe, koje jedno misle, drugo ispovijedaju, a treće čine. Stoga je jasno da brak između osoba različite “vjere”, Bog NE ODOBRAVA, mada pušta ljude da čine po slobonom izboru.
Zapazite, da je SVE DOZVOLJENO, ali NIJE SVE NA IZGRADNJU!

Slijede stihovi koji su potvrda gore rečenog:

Ezra 9,10     Ali sada, što možemo reći, Bože moj, kad smo poslije svega toga odnemarili zapovijedi tvoje

Ezra 9,11     koje si zapovjedio preko svojih slugu proroka ovim riječima: `Zemlja u koju ulazite da je zaposjednete nečista je zemlja od nečistoće naroda zemlje, od gnusoba njihovih kojima su se napunili od jednoga kraja do drugoga.

Ezra 9,12     Stoga ne dajite kćeri svojih za njihove sinove i ne uzimajte njihovih kćeri za svoje sinove, ne želite nikakav njihov mir i sreću njihovu, da biste postali snažni i jeli najbolje plodove zemlje i ostavili je zauvijek u nasljedstvo sinovima svojim.`

Nehemija 13,26    Nije li u tome sagriješio Salomon, kralj Izraelov? Među mnogim narodima nije bilo kralja njemu ravna. Bio je drag Bogu svome i Gospod ga je postavio kraljem nad svim Izraelom. Ali su i njega tuđinke navele na grijeh!

Nehemija 13,27    Treba li slušati kako i vi činite veliko zlo i postajete nevjerni Bogu našemu ženeći se tuđinkama?
2. Korinćanima 6,14      Ne ujarmljujte se s nevjernicima. Ta što ima pravednost s bezakonjem? Ili kakvo zajedništvo svjetlo s tamom?
2. Korinćanima 6,15      Kakvu slogu Krist s Belijarom? Ili kakav dio vjernik s nevjernikom?

1. Timoteju 5,8     Ako li se tko za svoje, a osobito za ukućane ne brine, odrekao se je vjere i gori je od nevjernika.

Dođe li ipak do braka između dvije različite vjere, tj. “vjernika” i “nevjenika”, onda osoba koja je “vjerna” neka ustraje u dobroj “vjeri” i neka ne ostavlja bračnog druga, ako ovaj želi ostati u braku.
Primjer: 1. Korinćanima 7,13     I žena, koja ima muža nevjernika, i on pristane da živi s njom, neka muža ne otpušta!

Marko 10,2            A pristupe farizeji pa, da ga iskušaju, upitaše: “Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?

Marko 10,3            On im odgovori: “Što vam zapovjedi Mojsije?

Marko 10,4            Oni rekoše: “Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i – otpustiti.

Marko 10,5            A Isus će im: “Zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovijed.

Marko 10,6            Od početka stvorenja muško i žensko stvori ih.

Marko 10,7 Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu;

Marko 10,8            i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo.

Marko 10,9            Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!

Marko 10,11           I reče im: “Tko otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini prema prvoj preljub.

Marko 10,12          I ako žena napusti svoga muža pa se uda za drugoga, čini preljub.

Matej 5,32  A ja vam kažem: Svaki, koji pusti ženu svoju – osim zbog preljube – ,navodi je, da čini preljubu; i tko puštenicu uzme za ženu, čini preljubu.

Matej 19,9  Ali vam ja kažem: “Tko pusti svoju ženu – osim zbog preljube – i oženi se drugom, čini preljubu. I tko uzme puštenicu, čini preljubu.”

1. Korinćanima 6,18      Bježite od bludnosti! Svaki grijeh, koji učini čovjek, izvan je tijela; a koji čini blud, griješi protiv tijela svojega.
Matej 5,28  A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu.
Matej 15,19            Jer iz srca dolaze zle misli, ubojstvo, preljuba, bludnost, krađa, lažno svjedočanstvo, hula na Boga.  

Matej 19,10            Kažu mu učenici: “Ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se.

 1. Korinćanima 7,9 Ako li se ne mogu uzdržati, neka se žene, udaju. Jer bolje je ženiti se negoli izgarati.

  Matej 19,12 Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati.

  AMEN!

  U Virovitici, dana, 22.04.2017., subota, oko 16h                              napisala: Gordana Mišić

  Hebrejima 13,4   

  Ženidbu neka drže svi u časti,
  i postelja ženidbena neka bude čista,
  jer bludnicima i preljubočincima  
  sudit će Bog.    

Ženidba i kraljevstvo nebesko!

Matej 19, 3Pristupe mu tada farizeji pa, da ga iskušaju, kažu: »Je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga?« 4On odgovori: »Zar niste čitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih 5i reče: Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo? 6Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.«

7Kažu mu: »Zašto onda Mojsije zapovjedi dati otpusno pismo i – otpustiti?« 8Odgovori im: »Zbog tvrdoće srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene, ali od početka ne bijaše tako. 9A ja vam kažem: Tko otpusti svoju ženu – osim zbog bludništva – pa se oženi drugom, čini preljub.« 10 Kažu mu učenici: »Ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se.« 11A on im reče: »Ne shvaćaju toga svi, nego samo oni kojima je dano. 12Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati.«

Evo na temelju ovih stihova se može shvatiti:

Luka 18, 28Nato reče Petar: »Evo, mi ostavismo svoje i pođosmo za tobom.« 29Isus će im: »Zaista, kažem vam, nema ga tko bi ostavio kuću, ili ženu, ili braću, ili roditelje, ili djecu poradi kraljevstva Božjega, 30a da ne bi primio mnogostruko već u ovom vremenu, i u budućem vijeku život vječni.«

Marko 10, 28Petar mu poče govoriti: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom.« 29Reče Isus: »Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, 30a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja – i u budućem vijeku život vječni. 31A mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi.«

Matej 19, 27 Tada Petar prihvati pa upita: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?« 28Reče im Isus: »Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. 29I tko god ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti.« 30»A mnogi prvi bit će posljednji, i posljednji prvi.«

Tko su prvi, a tko poslijednji? (prispodoba o vinogradaru i najamnicima za istu plaću u različito vrijeme)

Matej 20, 8 8»Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: ‘Pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih.

Matej 20, 14Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi.15Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?’« 16»Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.«

Krist kao glava i Njegovo tijelo crkva!

Rimljanima 12, 4Jer kao što u jednom tijelu imamo mnogo udova, a nemaju svi isto djelovanje, 5tako smo i mi, mnogi, jedno tijelo u Kristu, a pojedinci udovi jedan drugomu.

1. Korinćanima 12,12Jer kao što je tijelo jedno i udove ima mnoge, a svi udovi tijela, premda su mnogi, jedno su tijelo, tako i Krist.
Efežanima 2, 1414Doista, on je mir naš, on koji od dvoga učini jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu.

1. Korinćanima 12,13Jer jednim Duhom mi se svi krstimo u jedno tijelo, bili Židovi ili neznabošci, ili robovi ili slobodni; i svi se jednim Duhom napojismo.

1. Korinćanima 12,20A sad su mnogi udovi, ali jedno tijelo.

Efežanima 4,4Jedno tijelo i jedan duh, kao što ste i pozvani u jednoj nadi zvanja svojega,

Usporedba Krista kao Zaručnika sa svojom crkvim s odnosom muža i žene:

Efežanima 5, 21 Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu! 22Žene svojim muževima kao Gospodinu! 23Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve – On, Spasitelj Tijela. 24Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu! 25Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju 26da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ 27te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane. 28Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. 29Ta nitko nikada ne mrzi svoga tijela, nego ga hrani i njeguje kao i Krist Crkvu. 30Doista, mi smo udovi njegova Tijela! 31Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; dvoje njih bit će jedno tijelo. 32Otajstvo je to veliko! Ja smjeram na Krista i na Crkvu. 33Dakle, neka svaki od vas ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštuje svog muža.

Što će biti u kraljevstvu nebeskom?
Matej 16, 18A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. 19Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.«
Luka 20,35      A koji se budu našli vrijednima biti dionici onoga svijeta i uskrsnuća od mrtvih, neće se više ženiti, niti će se udavati.
Matej 22,30     Jer o uskrsnuću niti će se ženiti ni udavati, nego će biti kao anđeli Božji na nebu.
Marko 12, 25Ta kad od mrtvih ustaju, niti se žene niti udavaju, nego su kao anđeli na nebesima.

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.